PLAN PORODU

 

Imi? i nazwisko:

Termin porodu:

Ci??a:                    Poród:

Grupa krwi:

Wynik wymazu z pochwy w kierunku GBS (data):

Uczulenia:

Za?ywane leki:

Informacje o poprzednim porodzie:

OCZEKIWANIA W STOSUNKU DO MIEJSCA PORODU

 1. Poród rodzinny - z m??em
 2. Poród rodzinny - z m??em i doul?
 3. Pojedyncza sala porodowa
 4. Mo?liwo?? korzystania z prysznica/wanny, materaca, worka sako, pi?ki, krzese?ka porodowego

PRZYGOTOWANIE DO PORODU

 1. Poród we w?asnym ubraniu

PORÓD

Zale?y mi na jak najbardziej naturalnym porodzie, bez zb?dnych zabiegów. Je?li na jakim? etapie zajdzie konieczno?? wspomagania porodu, chcia?abym najpierw – w miar? mo?liwo?ci - spróbowa? naturalnych sposobów stymulowania porodu, takich jak ruch czy masa? brodawek sutkowych itd.

Prosz? o informowanie mnie o wszystkich (nawet rutynowych) zabiegach zanim zostan? wykonane.

 

 1. Zale?y mi na mo?liwo?ci obecno?ci m??a i douli przy wszystkich zabiegach – prosz? o informowanie ich o post?pie porodu, mo?liwo?ciach i zastrze?eniach/uwagach, mam do nich pe?ne zaufanie, znaj? te? moje porodowe preferencje i plan porodu
 2. Poród z poszanowaniem intymno?ci i godno?ci pary rodz?cej podczas bada? i porodu (jeden lekarz, jedna po?o?na, brak zgody na obecno?? dodatkowego personelu medycznego, w tym osób ucz?cych si?)
 3. Mo?liwo?? aktywnego porodu poprzez chodzenie i/lub zajmowanie dogodnych pozycji zarówno podczas I, II jak i III fazy porodu. Mo?liwo?? zajmowania pozycji wertykalnej podczas I i II fazy porodu
 4. W razie korzystania z immersji wodnej i braku przeciwwskaza? - mo?liwo?? korzystania z wanny podczas I i II fazy porodu, w tym rodzenia dziecka do wody
 5. Ograniczenie liczby bada? dopochwowych do niezb?dnego minimum – chcia?abym, aby w miar? mo?liwo?ci odbywa?y si? one w dogodnej dla mnie pozycji
 6. Ograniczenie do niezb?dnego minimum pod??czenia KTG – w razie konieczno?ci prosz? o uzasadnienie decyzji ze strony personelu medycznego i mo?liwo?? skorzystania z aparatu umo?liwiaj?cego pe?n? mobilno??
 7. Zale?y mi na ochronie krocza (brak zgody na rutynowe naci?cie, wymagana odr?bna zgoda przy konieczno?ci naci?cia).
 8. Brak zgody na rutynowe podawanie oksytocyny – w ka?dej fazie porodu
 9. Brak zgody na podawanie ?rodków farmakologicznych bez wiedzy i zgody rodz?cej
 10. Brak zgody na przebicie b?on p?odowych bez wiedzy i zgody rodz?cej
 11. Brak zgody na masa? szyjki macicy i „chwyt Kristellera"
 12. Chc? mie? mo?liwo?? skorzystania ze znieczulenia wziewnego- Entonox, jednak prosz? nie proponowa? mi farmakologicznych ?rodków przeciwbólowych, zanim sama o to nie poprosz?
 13. Chc? mie? mo?liwo?? jedzenia i picia podczas porodu
 14. W miar? mo?liwo?ci prosz? o przygaszenia ?wiat?a i wyciszenie, gdy dziecko b?dzie przychodzi? na ?wiat
 15. Naturalny poród ?o?yska

DZIECKO

 1. U?o?enie dziecka na skórze matki natychmiast po jego urodzeniu, kontakt skóra do skóry przez ok. 2 godziny (badanie pediatryczne na brzuchu mamy)
 2. Pierwsze karmienie - zaraz po urodzeniu dziecka
 3. Mierzenie, wa?enie i jakiekolwiek zabiegi medyczne lub aplikacja ?rodków farmaceutycznych - w obecno?ci rodzica
 4. Prosz? o zaszczepienie dziecka:
  - dostarczon? przez nas szczepionk?
  - w dniu wyj?cia
  - nie wyrazam zgody na szczepienie mojego dziecka
 5. Chc?, aby dziecko by?o ca?y czas z jednym z rodziców
 6. Brak zgody na zakrapianie oczu dziecka – „zabieg Credego”
 7. Chc? sama wyk?pa? dziecko w asy?cie personelu medycznego
 8. Planuj? karmi? dziecko piersi?
 9. Nie wyra?am zgody na dokarmianie i/lub dopajanie (w razie wyst?pienia medycznych wskaza? wymagana odr?bna zgoda rodzica)

CESARSKIE CI?CIE

 1. Je?li cesarskie ci?cie oka?e si? konieczne, chcia?abym zosta? o wszystkim dok?adnie poinformowana
 2. Chc? mie? mo?liwo?? jak najszybszego pierwszego kontaktu z dzieckiem, je?li stan zdrowia dziecka b?dzie na to pozwala?
 3. Chcia?abym, aby dziecko zosta?o oddane na r?ce m??a jak najszybciej po porodzie (k?cik noworodkowy, mama na sali operacyjnej)
 4. Zale?y mi na pierwszym kontakcie i karmieniu dziecka jak najszybciej po porodzie
 5. Je?li stan dziecka na to pozwoli, chc? aby po porodzie zosta?o ze mn? - pod opiek? m??a
 J.J. Watt Authentic Jersey Indianapolis Colts Jersey